Menu

Το Επόμενο Βήμα για την Αλληλέγγυα & Συνεργατική Οικονομία

Η αλληλέγγυακαι συνεργατική οικονομία [ΑΣΟ]στηνΕλλάδααναπτύσσεταιωςαναπόσπαστοκομμάτιτωνκοινωνικώνκινημάτωντωντελευταίωνετών. Γεννήθηκεμέσασταεγχώριακινήματαγιατηνεναλλακτικήπαγκοσμιοποίησηκαιδιαχύθηκεκοινωνικάμετονερχομότηςκρίσηςκαιτηνπαλίρροιατουκινήματοςτωνπλατειών. ΜέσααπότηνΑΣΟ ταοριζόντιαμηαντιπροσωπευτικάκινήματατηςχώραςέχουναποκτήσειμίααπτήπαραγωγικήδιάστασηκαιμίασχετικήδυνατότηταυλικήςαναπαραγωγήςτωνμελώντουςαλλάκαι, μέσααπότηναλληλοβοήθεια, μελώντωνπιοαδύναμωνκοινωνικώνομάδων. ΟικινηματικέςδομέςτηςΑΣΟ θεσμίζονταικαιλειτουργούνόχιτόσοσετυπικόόσοκυρίωςσεάτυποεπίπεδο, λειτουργώνταςκατάβάσηεκτόςτηςκρατικήςρύθμισης. Αυτότιςκαθιστάαφενόςμημετρήσιμεςκαιάρα «αόρατες» γιατηναγοραίαοικονομίακαιαφετέρουευάλωτεςστηνκρατικήκαταστολή. ΟινεαρέςδομέςτηςΑΣΟ έχουνλίγηήκαικαθόλουσχέσημετασυντρίμμιατουπαλαιούαγροτικούκαιευρύτερουσυνεταιριστικούκινήματοςκαιτιςλίγεςυγιείςδυνάμειςανάμεσαστιςυπάρχουσεςΜΚΟ, πουδραστηριοποιούνταιστηχώρα. Έχουνόμωςαναμφισβήτητατηδυνατότηταναανανεώσουντιςπαλαιότερεςαυτέςδυνάμειςμεεναλλακτικέςαξίες, νοοτροπίεςκαιπρακτικές, καιτηνπροοπτικήνασυγκροτήσουναπόκοινούένανσοβαρόεναλλακτικόπαραγωγικόπόλοστηνΕλλάδατηςκρίσης. ΗθέσμισητηςΑΣΟ δενείναικρατικήυπόθεση. Λαμβάνειχώραστηνκοινωνικήβάση, ότανομάδεςανθρώπωναποφασίζουνναπάρουνταπράγματασταχέριατουςκαιναδώσουνσυλλογικέςδιεξόδουςγιατηνεπίλυσηβασικώνσυλλογικώνκαικοινωνικώναναγκών. Εντούτοις, ηκοινωνικήθέσμισητηςΑΣΟ δεν λειτουργεί σε αυτονομία από το κράτος και την αγορά. Αντίθετα, βρίσκεταισεδιαλεκτικήσυσχέτισημετηνκρατικήρύθμιση, από τη μία μέσω της κρατικής καταστολής και, απο την…

Η ελπίδα και η αριστερή ανάθεση στην εξουσία

Η ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία λέει ο βασανισμένος λαός, βασισμένος στον μύθο της Πανδώρας και το κουτί της, που όταν το άνοιξε σκόρπισε πρώτα τις καταστροφές αλλά πρόλαβε να το κλείσει, για να παραμείνει στον πάτο το τελευταίο δώρο των θεών: η ελπίδα.…

Για μια στρατηγική εξόδου

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΥ Πολιτικά συμπεράσματα και προτάσεις του 12ου πανελλαδικού της Aντιεξουσιαστικής Kίνησης   «Στο Σύνταγμα η Αριστερά στο σύνολό της επέλεξε το εύπεπτο λαϊκίστικο δίλημμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο προκειμένου να έχει ρόλο αντί της αυτοθέσμισης-αυτοοργάνωσης μιας νέας κοινωνικής οργάνωσης. Το ψευτοδίλημμα αυτό πέρασε, αλλά θα το βρει μπροστά της και…

Αντιεξουσια - Εξορυξη - Συνδικαλισμος

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑ - ΕΞΟΡΥΞΗ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ       Την θέση μας για την ανάπτυξη και τον συνδικαλισμό που την συνοδεύει, την έχουμε διατυπώσει πάμπολλες φορές και ποικιλοτρόπως, έργω-λόγω. Η θέση μας αυτή επικαιροποιήθηκε με την παρουσία και τον λόγο του αντιεξουσιαστή συνδικαλιστή στην συγκέντρωση των μεταλλωρύχων στην Μ.Παναγία. Σ' όλες τις…

Aντιεξουσιαστικη Kοινωνικη Oικονομία

Η στέγαση και η διατροφή, στο κοντινό μέλλον, θα αποτελέσουν τις μεγάλες πληγές του πλήθους που τίθεται ολοταχώς εκτός της επίσημης κοινωνίας. Το κράτος ως εγγυητής της κοινωνικής αναπαραγωγής έχει αποχωρήσει από το ιεραρχημένο συλλογικό και έχει μεταθέσει τις ευθύνες στον καθένα ατομικά. Έχεις? – μπορείς, δεν έχεις? – δε…

Ο φασισμός αρχικά έρχεται για τους άλλους, αλλά στο τέλος έρχεται για όλους

Ο φασισμός αρχικά έρχεται για τους άλλους, αλλά στο τέλος έρχεται για όλους   Το φασιστικό μέτωπο, που έκανε την εμφάνισή του με εκκωφαντικό τρόπο μετά τις πρόσφατες εκλογές, δεν αφήνει πολλά περιθώρια χρόνου για να αντιμετωπιστεί. Οι ταχύτητες είναι μεγάλες και οι αλλαγές ραγδαίες. Η μετατόπιση ενός σημαντικού μέρους…

Σ

ύ

ν

δ

ε

σ

μ

ο

ι